Các bài thi Writing

ĐỀ THI IELTS 02/02/2019

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 05/01/2019

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 20/12/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 18/12/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 15/12/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 13/12/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 08/12/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 29/11/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 17/11/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 10/11/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 03/11/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 27/10/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 20/10/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 11/10/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 29/09/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 08/09/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 25/08/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 18/08/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 28/07/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 21/07/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 24/05/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 12/05/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 10/03/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 03/03/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 10/02/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 03/02/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

ĐỀ THI IELTS 01/02/2018

Đăng bởi Phương Pu gần 2 năm trước

Các bài vừa được thi