Các bài thi Writing

ĐỀ THI IELTS 19/12/2021

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 12/02/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 05/12/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 03/12/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 12/11/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 07/11/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 31/10/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 26/09/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 22/08/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 06/08/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 18/07/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 20/06/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 18/06/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 13/06/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 06/06/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 30/05/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 23/05/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 09/05/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 07/03/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 13/02/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 08/02/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 01/02/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 19/01/2022

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 18/01/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 05/01/2020

Đăng bởi Phương Pu 6 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 18/12/2019

Đăng bởi Phương Pu 5 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 14/12/2019

Đăng bởi Phương Pu 5 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 12/12/2019

Đăng bởi Phương Pu 5 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 07/12/2019

Đăng bởi Phương Pu 5 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 30/11/2019

Đăng bởi Phương Pu 5 tháng trước

Các bài vừa được thi