Các bài thi Writing

ĐỀ THI IELTS 12/05/2022

Đăng bởi Ngoc Bach 6 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 26/03/2022

Đăng bởi Ngoc Bach khoảng 2 tháng trước

Đề thi IELTS 12/03/2022

Đăng bởi Ngoc Bach khoảng 2 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 08/12/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 04/12/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 07/11/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 09/10/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 02/10/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 14/06/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 05/06/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 08/05/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 24/04/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 17/04/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 07/04/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 07/04/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 20/03/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 13/03/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI 04/03/2021

Đăng bởi Dương Thu Trà 28 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 04/03/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI 06/02/2021

Đăng bởi Dương Thu Trà khoảng 1 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 06/02/2021

Đăng bởi Phương Pu 26 ngày trước

ĐỀ THI 23/01/2021

Đăng bởi Dương Thu Trà khoảng 1 tháng trước

Đề thi Writing 16/01/2021

Đăng bởi Ngoc Bach khoảng 1 tháng trước

ĐỀ THI 16/01/2021

Đăng bởi Dương Thu Trà khoảng 1 tháng trước

ĐỀ THI 09/01/2021

Đăng bởi Dương Thu Trà khoảng 1 tháng trước

ĐỀ THI IELTS 19/12/2021

Đăng bởi Phương Pu 25 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 12/02/2020

Đăng bởi Phương Pu 25 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 05/12/2020

Đăng bởi Phương Pu 25 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 03/12/2020

Đăng bởi Phương Pu 25 ngày trước

ĐỀ THI IELTS 12/11/2020

Đăng bởi Phương Pu 25 ngày trước

Các bài vừa được thi