Hướng dẫn làm bài ĐỀ THI IELTS 26/03/2022

Hướng dẫn Task 1:

Cách làm dạng bài MAP

Mô tả

Có 2 dạng map : Single Map ( không có sự thay đổi theo thời gian ) & Double Map ( có sự thay đổi về mặt thời gian )

 • Single Map : Thường dùng để kiểm tra khả năng so sánh 2 địa điểm trên map.
 • Double Map : Thường dùng để kiểm tra khả năng nhận biết các sự thay đổi diễn ra giữa 2 map.

Hướng dẫn làm bài

Về cách làm dạng Map, sẽ tương tự giống như cách làm các dạng khác phần Task 1

 • Viết Introduction (chú ý paraphrase lại)
 • Viết overview (nêu 2 đặc điểm chung của biểu đồ)
 • Mô tả các sự thay đổi và quyết định xem nhóm thông tin vào 2 khổ thế nào ?

Sự khác nhau lớn nhất giữa dạng Map với các dạng biểu đồ khác như : dây, cột, tròn, bảng thông tin,  process (mô tả quá trình) ở ngôn ngữ, cấu trúc bạn sử dụng. Với dạng map, bạn sẽ phải sử dụng nhiều các từ vựng cấu trúc mô tả position, location (vị trí, địa điểm)

Ghi chú

 • Thời gian làm bài : 20 phút
 • Số từ tối thiểu : min 150 ( xấp xỉ 10 - 15 câu )
 • Tiêu chuẩn đánh giá :
 1. Hoàn thành nhiệm vụ ( Task Achievement - TA )
 2. Có kết nối ( Coherence and Cohesion - CC )
 3. Sử dụng từ vựng phong phú ( Lexical Resource - LR )
 4. Sử dụng nhiều và đúng các dạng ngữ pháp ( Grammatical Range and Accuracy - GRA )

Hướng dẫn Task 2:

Essay Plan:

 

 • Introduction: refer to task statement.  My opinion: disadvantages outweigh advantages
 • Paragraph 2: advantages.  Possible to earn a living and have a job.  Men can send money home to families e.g. France – migrants from North Africa.
 • Paragraph 3: disadvantages. (1) local prejudice against migrant workers/families (2) work in the host country may be low-paid, dangerous (3) consequences for the home country – family and economic life
 • Conclusion: disadvantages outweigh the advantages.