Hướng dẫn làm bài ĐỀ THI IELTS NGÀY 07/07/2022

Hướng dẫn Task 1:

Report Plan:

 • Paraphrase paragraph: shows>illustrates; processing cocoa beans>how cocoa beans are processed
 • Overview/summary paragraph: (1) the number of steps (2) how the process begins and ends
 • Paragraph 3:  report the process in step 1.  Report the pressing and further pressing, and production of cocoa cake for grinding in step 2 > cocoa powder in step 3.  Also, production of cocoa in step 2 > industry step 3
 • Paragraph 4: refining of cocoa liquor in step 2 > industrial chocolate (cocoa and sugar added) > finished chocolate product in step 3.

Hướng dẫn Task 2:

Cách làm dạng bài DISSCUSSION

Mô tả

Dạng Disscussion : Thảo luận 2 quan điểm

 1. Discuss the advantages and disadvantages
 2. What are the benefits and drawbacks ?
 3. Discuss both views

Hướng dẫn làm bài

Mở bài

 • Nói về topic (paraphrase lại câu của đề bài)
 • Giới thiệu rằng view 1 đúng, view 2 cũng có ý đúng

Thân bài 1:  nêu nguyên nhân giải thích tại sao view 1 đúng

Thân bài 2:  nêu nguyên nhân giải thích tại sao view 2 đúng

Kết luận : Nhắc lại ý nêu ra ở câu 2 mở bài

Lưu ý: Tuyệt đối không nêu quan điểm bản thân ở bất cứ phần nào trong bài vì đề bài không yêu cầu

Ghi chú

 • Thời gian làm bài : 40 phút
 • Số từ tối thiểu : min 250 ( xấp xỉ 15 - 17 câu )
 • Tiêu chuẩn đánh giá :
 1. Hoàn thành nhiệm vụ ( Task Achievement - TA )
 2. Có kết nối ( Coherence and Cohesion - CC )
 3. Sử dụng từ vựng phong phú ( Lexical Resource - LR )
 4. Sử dụng nhiều và đúng các dạng ngữ pháp ( Grammatical Range and Accuracy - GRA )