Hướng dẫn làm bài ĐỀ THI IELTS 14/06/2021

Hướng dẫn Task 1:

Report Plan:

  • Paraphrase paragraph:  diagram>chart;  shows>illustrates; the making of clothing>how clothing is manufactured
  • Overview/summary paragraph:  (1)  13 steps in the process (2) report the first and last steps/stages
  • Paragraph 3:  report stages 1 – 8
  • Paragraph 4:  report stages 9 – 13

Hướng dẫn Task 2:

Hiện không có hướng dẫn dành cho bài viết này